Durpshuus Vierlingsbeek

 

MFA Vierlingsbeek wordt DURPSHUUS Vierlingsbeek

 

In 2019 is in opdracht van de dorpsraad een regiegroep ingesteld met de opdracht om een onderbouwd advies en plan van aanpak voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek aan te leveren.


De regiegroep MFA heeft, nadat zij een uitgebreide inventarisatie heeft gedaan onder toekomstig gebruikers en belanghebbenden, geadviseerd om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren om te achterhalen welk gebouw het meest geschikt is als MFA. 


In 2020 is dit haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de dorpsraad en onder begeleiding van de stuurgroep MFA uitgevoerd door onderzoeksbureau Laride. De conclusie van het onderzoek was dat de Laurentiuskerk het meeste toekomstperspectief biedt. Deze conclusie is door vele inwoners tijdens diverse klankbordsessies onderschreven. 


In oktober 2020 werd ook de Laurentiuskerk middels vele obligaties door de Stichting Laurentius Vierlingsbeek aangekocht. VOOR AANKOOP VAN OBLIGATIES KUNT U TERECHT BIJ: info@laurentiusvierlingsbeek.nl

 

Op 1-4-2021 heeft de gemeenteraad Boxmeer het besluit genomen en de bereidheid uitgesproken tot medewerking aan een MFA op locatie Laurentiuskerk onder bepaalde voorwaarden. (zie link onder aan deze pagina)


In het voorjaar van 2021 zijn alle toekomstige gebruikers van het MFA benaderd met de vraag om hun intentie uit te spreken het voornemen voor een MFA in de voormalige Laurentiuskerk te ondersteunen. (dit is o.a. een voorwaarde van het raadsbesluit) De dorpsraad neemt hierin samen met de kerngroep MFA (i.o.) de regie. 
38 verenigingen/organisaties spreken hun positieve intentie uit en dragen het nieuwe MFA een warm hart toe.


Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering mede naar aanleiding van ons dringende verzoek, een nuancering aangebracht op hun eerdere raadsbesluit.  Zij stellen een bedrag van € 25.000,- ter beschikking voor een nader schetsontwerp inclusief kostenraming teneinde zekerheid te krijgen over de investeringslast.  


Op 4 augustus 2021 presenteert architect Bart van den Hork (http://www.eharchitecten.nl) de eerste schetsen van de ‘nieuwe’ gemeenschapsvoorziening aan het dorp.


De werktitel MFA Vierlingsbeek wordt (voorlopig) gewijzigd in DURSPHUUS Vierlingsbeek.
Naast de verfijning van de schetsen n.a.v. de reacties van de toekomstige gebruikers wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een organisatiestructuur voor en van het nieuwe durpshuus, een investerings- en exploitatiebegroting.


Uiteindelijk zal de raad van de Gemeente Boxmeer op 14 oktober 2021 over de uitgewerkte plannen een beslissing nemen.


Het blijft een kwestie van dromen, denken, durven, doen en doorzetten! 


We werken samen verder aan een toekomstgericht DURPSHUUS: DOOR en VOOR de inwoners!


Voor meer informatie kunt u terecht bij durpshuusvierlingsbeek@gmail.com

 

Op deze pagina worden de nieuwsflitsen, etc. weergegeven waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. Durpshuus Vierlingsbeek