Nieuwsflits 13 MFA Vierlingsbeek

 

MFA Vierlingsbeek: hoe verder?
De dorpsraad heeft op 5 januari jl. ingestemd met het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek MFA Vierlingsbeek. Het rapport is vervolgens vanaf 6 januari beschikbaar voor de gemeenschap en tegelijkertijd met een aanbiedingsbrief aangeboden aan het gemeentebestuur. Met de afronding van het rapport is ook een einde gekomen aan de rol van de stuur- en klankbordgroep.


Het is nu aan het gemeentebestuur om hierover een besluit te nemen. Een naar wij hopen positief besluit, dat een basis biedt voor een verdere uitwerking en realisatie van een MFA Vierlingsbeek. Tot het moment van een besluit willen we echter geen afwachtende houding aannemen. Tot dan kan en moet er nog veel (voor)werk worden verricht, zodat we niet onnodig tijd verliezen en bij een positief besluit meteen en op meerdere fronten goed door kunnen pakken. 


Samenstelling kernteam
In deze tussenliggende fase wil de dorpsraad  graag een “kernteam” samenstellen, dat door de dorpsraad gemandateerd wordt. Dit kernteam geeft een vervolg aan, voert de regie op en geeft sturing aan dit “plan”.


Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit kernteam samen te stellen met mensen, die een positieve bijdrage kunnen en willen leveren op inhoud en proces. Tegelijkertijd is het van belang dat in dit kernteam ook vertegenwoordigers zitten vanuit de diverse geledingen binnen de gemeenschap.


Zo heeft inmiddels de Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) toegezegd graag onderdeel te willen zijn van dit kernteam. Ook zullen wij de Stichting Joffershof benaderen om zitting te nemen in dit kernteam.


Het streven is ook om via dit team met één mond te blijven communiceren naar de gemeenschap en derden.


Het kernteam zal, wat ons betreft in eerste aanleg  “met de benen op tafel”  beschouwen wat er allemaal op ons afkomt. Wat zijn de aandachtspunten die uit het rapport voortvloeien? Hoe denkt  het kernteam hierover en hoe gaan we dat “aanvliegen”? Het rapport geldt voor het kernteam als vertrekpunt.


De dorpsraad gaat op korte termijn actief op zoek naar gegadigden voor dit kernteam. Uiteraard kunnen zich daarvoor ook mensen aanmelden.


Wij zullen u aansluitend zo spoedig mogelijk nader informeren over de samenstelling en vorderingen van het kernteam.

 

Dorpsraad Vierlingsbeek
Bas van Treek, secretaris
@: Dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

 

Alle publicaties met betrekking tot MFA Vierlingsbeek: http://www.mfa-vierlingsbeek.nl