Regiegroep MFA draagt stokje over aan stuurgroep MFA


Op 2 juli 2020 heeft de Gemeenteraad Boxmeer vrijwel raadsbreed via het indienen van een amendement besloten om krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig MFA in Vierlingsbeek. Het oorspronkelijke raadsvoorstel om dit krediet en dus ook het onderzoek af te wijzen is dus van de baan.

 

De Regiegroep MFA had een week voorafgaand aan de raadsvergadering  een statement uitgebracht door de opdracht terug te geven aan de dorpsraad omdat zij niet in een politiek steekspel terecht wilde komen. Daarnaast was de oorspronkelijke opdracht van de Regiegroep om tot een advies te komen ook afgerond.
Het advies van de Regiegroep om een onafhankelijk onderzoek in te stellen is door de gemeenteraad van Boxmeer overgenomen onder diverse voorwaarden waaronder het criterium dat het onderzoeksresultaat in november 2020 bekend moet zijn. De dorpsraad Vierlingsbeek is de opdrachtgever voor het onderzoek.


En hoe zit het nu dan met de kerk?
De Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) is op dit moment bezig met de aankoop van het kerkgebouw. Let wel: zonder de toren, deze blijft in eigendom van de parochie Moeder Maria van de Kerk.
Het hoofddoel van SLV is om het gebouw in ieder geval voor de eigen gemeenschap te behouden. 
De SLV staat 100% achter het haalbaarheidsonderzoek voor een toekomstbestendig MFA.  

 

 

Hoe nu verder?

 

Stuurgroep MFA
Op dit moment wordt er door de dorpsraad een stuurgroep samengesteld, die de onderzoeksopdracht vaststelt, een keuze maakt voor het beste bureau en vervolgens het contact met het onderzoeksbureau onderhoudt. In de onderzoeksopdracht zullen onder andere de voorwaarden opgenomen worden die de gemeenteraad in het amendement heeft opgenomen. Uiteraard zullen diverse stakeholders die mogelijk deel uit (willen) gaan maken van het toekomstig MFA betrokken worden in de onderzoeksopdracht. 
De stuurgroep (in oprichting) MFA bestaat uit : Maarten Berbers en Bas van Treek namens de dorpsraad.
Sjaak Rambags namens (ex)Regiegroep, aangevuld met Willem de Hoog, Jet Verbeeten en Bas Oudenhoven. Mogelijk wordt de groep nog uitgebreid. In november 2020 hoopt de stuurgroep de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren aan het dorp.

 

Klankbordsessies MFA

Na het zomerreces zullen er tot December 2020, één of meerdere klankbordsessies belegd worden voor inwoners van Vierlingsbeek. Het doel is om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn haar zienswijze, ideeën, wensen en/of behoefte kenbaar te maken voor een toekomstbestendig MFA voor Vierlingsbeek.
Inwoners kijken mee, denken mee en volgen de voortgang van de onderzoeksopdracht. Met als doel om zowel intern als extern draagvlak te creëren. Zodat we samen, in co-creatie, mooie en belangrijke dingen bereiken voor ons toekomstig MFA.
De klankbordsessies worden (in eerste instantie) georganiseerd door Wouter van Dongen en Lisette Verploegen.

 

We wensen de stuurgroep MFA veel succes toe bij de volgende stappen die gezet gaan worden.
We gaan er van uit dat veel inwoners bij de klankbordsessies aanwezig zullen zijn.

 

Regiegroep MFA/Dorpsraad Vierlingsbeek


Zie de formele tekst van het amendement in onderstaand pdf-bestand