Update: MFA Vierlingsbeek: Gemeenteraad stemt in met MFA in Laurentiuskerk!

 

Op 1 april 2021 heeft de Boxmeerse gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het College van BW om een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren in de kerk van Vierlingsbeek. De gemeenteraad heeft 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om de Laurentiuskerk als dé multifunctionele accommodatie voor de gemeenschap te ontwikkelen én hierin ook de verenigingen te huisvesten. De gemeenteraad heeft in hun voorwaarden expliciet vermeld dat in het MFA een clustering van functies dient plaats te vinden. In het raadsbesluit staat o.a. vermeld dat na realisatie van MFA in/bij de Laurentiuskerk, de locatie Joffershof niet langer beschikbaar is als gemeenschapsvoorziening en dat JOC/Gryphus ook dienen aan te sluiten bij het MFA. Directe aansluiting van JOC/Gryphus is overigens niet volgens de oorspronkelijke afspraak “status aparte” die door ons is gerespecteerd. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. Alle voorwaarden worden op dit moment door de kerngroep MFA (i.o) op haalbaarheid onderzocht en uitgewerkt. (zie raadsbesluit 1-4-2021: http://www.mfa-vierlingsbeek.nl )

 

Wat eraan vooraf ging?
In 2019 is in opdracht van de dorpsraad een regiegroep ingesteld met de opdracht om een onderbouwd advies en plan van aanpak voor een toekomstbestendig gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek aan te leveren.
De regiegroep heeft nadat zij een uitgebreide inventarisatie heeft gedaan onder toekomstig gebruikers en belanghebbenden naar wensen, behoeftes en belangen voor een toekomstgerichte gemeenschapsvoorziening,  geadviseerd om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren om te achterhalen welk gebouw het meest geschikt is als MFA. In 2020 is dit haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de dorpsraad en onder begeleiding van de stuurgroep MFA uitgevoerd door onderzoeksbureau Laride. De conclusie van het onderzoek was dat de kerk het meeste toekomstperspectief biedt. Deze conclusie is door vele inwoners tijdens diverse klankbordsessies onderschreven. In oktober 2020 werd de Laurentiuskerk middels vele obligaties door de Stichting Laurentius Vierlingsbeek aangekocht. Naar aanleiding van diverse besprekingen van wethouder en raadsleden met de kerngroep MFA (i.o) in het voorjaar van 2021 is het advies n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek nader onderbouwd en zijn er nog vele vragen beantwoord. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 1-4-2021 het besluit genomen en de bereidheid uitgesproken tot medewerking aan een MFA op locatie Laurentiuskerk. 


Hoe nu verder? Samen staan we sterk! 
Een delegatie van de dorpsraad voert op dit moment gesprekken met de besturen van de stichtingen/verenigingen, die vooraf expliciet aangegeven hebben, geen voorkeur of belangstelling te hebben om aan te sluiten bij een MFA in de Laurentiuskerk. Het doel van deze gesprekken is om met elkaar te onderzoeken en te bespreken wat er nodig is om met elkaar in Vierlingsbeek tot een duidelijke koersbepaling en constructieve voortgangsafspraken te komen m.b.t. de toekomstige MFA-ontwikkeling.
Vervolgens zal de MFA-organisatie in een plan van aanpak verder opgezet worden en zullen alle toekomstige gebruikers en overige belanghebbenden en/of belangstellenden benaderd worden om samen met elkaar op een zorgvuldige, open, flexibele, creatieve en transparante wijze, het toekomstbestendige MFA verder te ontwikkelen daarbij rekening houdend met de wensen van de toekomstige gebruikers.


We werken samen aan een toekomstgericht MFA: DOOR en VOOR de inwoners!
Voor meer info zie: http://www.mfa-vierlingsbeek.nl
Dorpsraad Vierlingsbeek en kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com