Stand van zaken planontwikkeling ‘t Hulder

Informatie rondom de planontwikkeling 't Hulder.

 

De gemeente Boxmeer heeft het volgende aangegeven inzake de planontwikkeling van de locatie ’t Hulder (de oude gemeentewerf) in Vierlingsbeek:

 

Zowel binnen de gemeente alsmede binnen de Dorpsraad is het de wens dit gebied tot herontwikkeling te brengen. In de raadsvergadering van 31 mei j.l. heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van vergroting van het plangebied.

 

De locatie is al geruime tijd in beeld voor woningbouw. Op de locatie zijn grondgebonden woningen beoogd. Hierbij wordt ingezet op de realisatie van overwegend levensloopbestendige (patio) woningen, geen fors aantal vrijstaande woningen en geen gezinswoningen in rijen. De ambitie is een duurzame, klimaatbestendige en groene woonbuurt te realiseren. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) dient potentieel mogelijk te zijn.

 

In samenspraak met de Dorpsraad Vierlingsbeek is een participatietraject voorbereid. Inzet is erop gericht om in bijeenkomsten met de omgeving en potentiële gegadigden wensen en ideeën (voorkeuren) te inventariseren. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden betrokken bij de uitwerking van een concept stedenbouwkundig plan.

 

Separaat aan de (voorbereiding van) participatie/uitwerking zijn diverse noodzakelijke onderzoeken opgestart c.q. in voorbereiding genomen waaronder onder andere bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, quickscan flora en fauna en onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven.

 

In de uitgevoerde quickscan flora en fauna is naar voren gekomen dat de projectlocatie potentieel geschikt bleek voor marterachtigen. Daarom is opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een nader flora en fauna onderzoek. Onderdeel van dit nader onderzoek is het plaatsen van wildcamera’s. Hieruit blijkt dat naast de marterachtige (te weten een bunzing), ook een das de locatie van de bunzing als verblijfplaats heeft betrokken. De verblijfplaatsen van beide soorten zijn echter strikt beschermd. Daarnaast is tijdens het onderzoek een steenuil waargenomen.

 

Aan het adviesbureau dat het flora en fauna onderzoek uitvoert is de vraag gesteld om een Plan van Aanpak op te stellen hoe met de beschermde dieren omgegaan kan worden. Hopelijk leidt dit tot een oplossing waarmee de planrealisatie verder kan. Dit vergt echter hoe dan ook tijd.

 

Het te doorlopen traject m.b.t. de beschermde dieren houdt niet in dat de planuitwerking geheel stil is komen te staan. Wel is in afwachting van het Plan van Aanpak de planuitwerking momenteel enigszins getemporiseerd. De planuitwerking wordt verder opgepakt zodra zicht is op een gerichte aanpak waarbij de beschermde diersoorten geen belemmering gaan vormen voor de realisatie van de woninglocatie.

 

De gemeente Boxmeer en de Dorpsraad Vierlingsbeek zijn zich ervan bewust dat dit plan een goede bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van het dorp en zetten zich in om op een zo kort mogelijke termijn tot ontwikkeling te kunnen komen.

 

U wordt op de hoogte gehouden van het vervolg.