Open brief - Nell Wolfs

 

Aan alle inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen

 

Het is onze bedoeling onderstaande tekst als open brief te sturen aan de Gemeenteraad van Boxmeer en aan de regionale bladen. Daartoe is het van belang dat de brief door zoveel mogelijk dorpsgenoten wordt onderschreven. Wij willen daarom bij dezen iedereen die het eens is met de inhoud van de brief vragen om het strookje onderaan dit bericht in te vullen en in te leveren bij Bibliobeek. Daar liggen ook blanco strookjes die daar ter plaatse ingevuld kunnen worden. Strijd mee voor het behoud van een adequate accommodatie en daarmee voor de leefbaarheid in ons dorp!


Vierlingsbeek, 26 november 2021

 

Open brief

 

In de raadsvergadering van de Gemeente Boxmeer d.d. 14 oktober 2021 is besloten dat het college van B&W onder begeleiding van een ter zake deskundige met alle potentiële gebruikers van een mogelijk toekomstig MFA voor Vierlingsbeek in gesprek dient te gaan. Als inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen, niet persé aangesloten bij een van de verenigingen waarmee een gesprek zal worden gevoerd, willen wij hierbij onze grote bezorgdheid uitspreken over de toekomst van ons dorp als er straks geen adequate voorziening meer is. Wij willen daarom langs deze weg aandacht vragen van de raadsleden. Immers, de gemeenteraad dient alle burgers te vertegenwoordigen en dus vragen wij de raad in de besluitvorming rekening te houden met het volgende:

 

Vierlingsbeek is een levendig dorp, waar door allerlei groepen, vaak spontaan zonder dat daar een vereniging achter staat, van alles wordt georganiseerd. Een goed voorbeeld is Bibliobeek, dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers in stand wordt gehouden, waardoor ook de mensen die minder mobiel zijn van een bibliotheek gebruik kunnen blijven maken. Wij zorgen hier voor elkaar in Vierlingsbeek en Groeningen. Het feit dat honderden dorpsgenoten minimaal €500.- geïnvesteerd hebben om de kerk als beeldbepalend gebouw voor het dorp te behouden zegt veel over de saamhorigheid en de betrokkenheid bij de dorpsbewoners. Dat blijft naar onze mening onderbelicht in de discussie tot nu toe. En ook dat degenen die wellicht geen lid zijn van een vereniging wel behoefte zullen hebben aan een accommodatie waar evenementen van allerlei aard kunnen plaatsvinden.

 

Een accommodatie in de omvang van het huidige Concordia is dus een must! Want waar vieren wij straks nog carnaval? Waar kunnen wij evenementen organiseren? Waar kunnen we met een grote groep een bruiloft vieren of waar kunnen we als er iemand overleden is nog een waardig afscheid organiseren? Er is straks geen enkele accommodatie meer in ons dorp die hieraan kan voldoen! Dat mag niet gebeuren! Wij schrijven deze brief omdat wij willen dat ook onze stem in dit proces wordt gehoord. Natuurlijk weten wij dat er ook groepen mensen in het dorp zijn die om uiteenlopende redenen geen voorstander zijn van een MFA, hetgeen door sommige partijen dankbaar lijkt te worden gebruikt om het door de initiatiefnemers ingediende voorstel af te wijzen. Een afwijkende mening mag je hebben, dat is ook goed. Immers, verdeeldheid is de basis van democratische besluitvorming. We leven in een land met maar liefst 37 politieke partijen in Nederland. En ook de gemeenteraad bestaat uit een aantal partijen met verschillende visies, standpunten en doelen. Hierdoor kunnen de belangen van eenieder gehoord en gewogen worden. In dat licht is ook deze brief bedoeld, want wij willen dat ook onze belangen worden meegenomen in de besluitvorming. Wij realiseren ons heus wel dat een MFA zoals voorgesteld in de huidige plannen een flinke investering vergt. Maar hoewel de initiatiefnemers duidelijke plannen hebben gepresenteerd om die investeringen op termijn terug te verdienen, lijkt dat niet gehoord te worden. Wij hopen echter dat de besluitvorming wordt gebaseerd op een langetermijnvisie met betrekking tot de leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen.

 

Namens een grote groep dorpsgenoten uit Vierlingsbeek en Groeningen,
Nell Wolfs

 

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………
Verklaart hierbij de inhoud van de open brief d.d. 26-11-2021 te onderschrijven
…………………………………………………………………….(handtekening)