Uitslag raadgevend referendum Dorpsraad Vierlingsbeek over de Calvarie beeldengroep officieel overhandigd aan pastoor van der Sluis in St Anthonis

 

Dorpsraad Vierlingsbeek, vertegenwoordigd door Vincent Gerrits en referendumopsteller Jan Manders, heeft op 30 april de uitslag overhandigd van de  enquête  welke in de parochie Maria Moeder van de kerk (MMvdk) en in de dorpsgemeenschap Vierlingsbeek werd gehouden.

Zoals bekend handelt deze enquête over de verplaatsing van de kruisigingsgroep van de gesloten St. Laurentiuskerk in Vierlingsbeek naar de kerk van St Anthonis.

Gezien de grote kunsthistorische waarde en bijzondere kerkelijke geschiedenis voor Vierlingsbeek heeft dit veel weerstand opgeroepen. Hierover is reeds veel bericht via de media.

Daarom heeft de dorpsraad in december 2018 een -grotendeels per email gehouden- referendum uitgezet onder de parochianen en dorpsbewoners.

Op 30 april is de uitslag  gepresenteerd aan pastoor van der  Sluis in het parochiehuis te St. Anthonis.

Namens de parochie verwelkomden de Pastoor en een namens het bisdom aangewezen parochiebestuurslid onze afvaardiging.

Ook aanwezig was pastoor Ouwens uit Nistelrode, die als kunsthistoricus van kerkelijke kunst namens het bisdom aanwezig was.

Jan Manders bracht verslag uit en liet aan de hand van literatuur zien dat het om een voor onze streek bijzondere beeldengroep uit het jaar ca. 1500 gaat, zowel op kunst, alswel op symbolisch niveau. De Calvarie beeldengroep beeldt de standvastigheid uit van het christendom in onze gemeenschap. Het heeft de Beeldenstorm doorstaan, het onderdrukkend tijdperk van het staatsprotestantisme en de verwoestingen van de tweede wereldoorlog.

Het heeft dus een bijzondere positie in Vierlingsbeek en de parochie. Voor ons dus een categorie als  het beeld van Maria in de Sint Jan in Den Bosch, die ook zo’n soort geschiedenis heet ondergaan.

Ieder werd het er over eens dat er in dit geval met bijzondere zorgvuldigheid over de toekomst en verplaatsingen  om gegaan dient te worden.

Vervolgens blijkt dit ook uit de uitslag van het referendum. Ruim 300 mensen hebben de moeite genomen om zich een beeld te vormen van wat men vindt van de verplaatsing.

Ook hebben nog 60 mensen de moeite genomen om hun persoonlijke gevoelens, zorgen en ook soms frustraties weer te geven. Op zich is het al een mooi teken van betrokkenheid bij het wel en wee in de parochie en de dorpsgemeenschap.

Enkele feiten :

97 % van de correspondenten was van mening dat de beeldengroep in Vierlingsbeek thuis hoort.

65 % is parochiaan.

84 % is afkomstig en Vierlingsbeek en Groeningen

Er waren correspondenten uit 18 andere dorpen en plaatsen.

 

Naast deze uitslag overhandigde Jan Manders ook een brief van de Stichting Beeldenschat St.  Petrus bandenkerk te Venray, waarin het aanbod gedaan wordt om de beeldengroep onder de hoede te nemen wat betreft kunsthistorisch belangrijk object. D.w.z. jaarlijks de staat beoordelen, het laten schouwen door  het restauratieatelier Limburg en het begeleiden van eventuele onderhouds of restauratie/conserverings activiteiten. De dorpsraad heeft aangeven om, in haar mogelijkheden strekkende subsidie mogelijkheden en dorpsacties financiële ondersteuning te geven.

 

Verder werd er open gesproken over: hoe nu verder? Hiervoor werd ruim de tijd genomen om dit zorgvuldig te kunnen doen. Een samenvatting doet verslag van de gezamenlijk uitgangspunten.

 

De intentie van het parochiebestuur en de dorpsraad en parochianen is om met dit gegeven constructief om te gaan. Hierover zijn voorstellen en gedachten wisselingen gedaan.

Om tot een voor deze beeldengroep, zijn kunstwaarde en historisch emotionele waarden gerechte toekomst te waarborgen zijn een aantal toekomstlijnen uitgezet.

De uitkomsten komen in grote lijnen neer op de volgende.

 

 • De eigendomsrechten zijn voor de dorpsraad en de bewoners niet van belang. De parochie MMvdk als eigenaar dus ook geen enkel probleem. Wel de positie en toegankelijkheid.
  • N. b : Alhoewel eigendom van de gemeente, heeft de dorpsraad het Kruisbeeld aan de Spoorstraat 3 jaar geleden gerestaureerd met inzet van veel vrijwilligersuren en een subsidie van de dorpsraad.
 • In de parochiegemeenschap MMvdk wordt de beeldengroep als een belangrijk middeleeuws kunstwerk en uit de Laurentiuskerk Vierlingsbeek belangrijk cultuurhistorisch gekenmerkt.
 • De parochie MMvdk neemt gaarne het aanbod aan om de beeldengroep op goede wijze voor de toekomst te bewaren door de Stichting uit Venray met hun ervaring en kennis.
 • De beeldengroep moet niet gezien worden als een museumobject, doch als een element in een sacrale ruimte die de mogelijkheid biedt om het geloof te verdiepen
  • Deze ruimte moet goed onderhouden, klimaatneutraal en veilig voor vandalisme en misdaad en voor gelovigen en voor cultuur geïnteresseerden beschikbaar/toegankelijk te zijn.
  • De huidige locatie in St Anthonis voldoet hier aan en de plaatsing is zonder meer netjes en gepast.
 • Mocht er in de toekomst een nieuwe parochie-indeling komen, dan zal door parochie MMvdk in overleg met de Dorpsraad bekeken worden of aan bovenstaande locatie gestelde eisen kan worden voldaan in Vierlingsbeek, zodat de Calvariegroep misschien kan terugkeren.
 • In de kerk te St. Anthonis komt een kleine toelichting te hangen met bijv de volgende tekst: “Laat-middeleeuwse Calvariegroep uit hete Maaslandse/Nederrijnse cultuurgroep uit de St. Laurentiuskerk Vierlingsbeek”

 

We hebben na het uitgebreid en rustig  overleg en gedachtenwisselingen van 1,5 uren nog de kerk

bezocht en geconstateerd dat de Calvariegroep een mooie plaats heeft gekregen.

Het parochiebestuur heeft toegezegd e.e.a. in positieve zin nog te beraden en ons als parochianen en inwoners de uitkomst van dit overleg te bevestigen.

Van onze kant hebben we het vertrouwen uitgesproken dat dit op een voor alle betrokkenen juiste wijze zal plaats vinden.

 

 

Jan Manders

Parochiaan en namens de dorpsraad Vierlingsbeek