Nieuwsflits 1 MFA Vierlingsbeek

 

Via deze nieuwsflits houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. MFA Vierlingsbeek.

 

Zoals bij u bekend heeft de regiegroep dd 25-11-2019 in Zalencentrum Concordia het advies voor de totstandkoming van het MFA Vierlingsbeek gepresenteerd. Op deze avond waren 225 dorpsbewoners aanwezig. De Regiegroep heeft proces, werkwijze en bevindingen en het voorgenomen advies aan het dorp gepresenteerd. Er zijn diverse kritische vragen gesteld en discussiepunten besproken. Middels het opsteken van een groene kaart stemde 99 % van de bezoekers voor het advies van de Regiegroep. 

 

Het advies van de Regiegroep aan de dorpsraad bestaat uit drie punten: 

  1. Het verbouwingsplan van het Joffershof alleen doorvoeren betreffende de (hoogst) noodzakelijke verbeteringen.
  2. Het beoogde verbouwingsplan van het Joffershof voldoet volgens de inventarisatie van de regiegroep niet aan een toekomstbestendig MFA voor Vierlingsbeek en Groeningen. Het is niet reëel met deze optie het plan MFA Vierlingsbeek als dusdanig door de gemeente af te laten vinken.
  3. Voor een toekomstbestendig MFA acht de Regiegroep een onderzoeksbudget van €50.000,-noodzakelijk. Dit om onafhankelijk van huidige bebouwing en belangen professioneel te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de kern Vierlingsbeek. Dit onderzoek is inclusief een concreet plan, financiering en exploitatie. Ook de integratie van de basisschool, kinderopvang, zorg voor ouderen en een gymzaal te integreren in het plan maakt deel uit van dit onderzoek. 

 

Overleg met de Gemeente.

In  December 2019  zijn er een tweetal gesprekken gevoerd tussen een afvaardiging van de dorpsraad regiegroep, bestuur Joffershof en de Gemeente Boxmeer om nadere toelichting verstrekken over het advies van de dorpsraad. De Gemeente wil van de dorpsraad nog een concrete uiteenzetting over onderstaande vragen en punten;  

  • A. Geef een onderbouwing + financiële verantwoording van de opdracht aan een extern bureau voor het onderzoek naar MFA Vierlingsbeek
  • B. Geef aan hoe de betrokkenheid en inzet is van de dorpsgemeenschap bij ontwikkeling van een  MFA.
  • C. Welke financieringsbronnen en of subsidies zijn mogelijk?
  • D. Wat zijn de hoogstnoodzakelijke verbouwingsplannen en onkosten van Joffershof voor de komende 5 jaar?

 

Bovenstaande aandachtspunten worden op dit moment nader uitgewerkt en vervolgens begin Januari verstrekt aan de Gemeente. 

 

Hoe nu verder?

In Januari zal het advies voorgelegd worden aan het college van BW. Wij vragen van hen een bestuurlijke uitspraak voor de ontwikkeling van het toekomstig MFA te Vierlingsbeek.

 

Iedereen die tijdens de avond op 25-11-2019 bij Zalencentrum Concordia heeft aangegeven om op een of andere manier betrokken te willen blijven bij de ontwikkelingen van het MFA, worden via een email persoonlijk benaderd.

Mocht u ook graag betrokken blijven of mee willen werken aan de ontwikkeling van het MFA Vierlingsbeek? Stuur een email naar mfavierlingsbeek@gmail.com en wij nemen contact met u op.

 

Hartelijke groet

Dorpsraad Vierlingsbeek en Regiegroep MFAVierlingsbeek