Nieuwsflits 3 MFA Vierlingsbeek

 

“COLLEGE GEMEENTE BOXMEER NEGEERT BURGERPARTICIPATIE IN VIERLINGSBEEK EN DAT PIKKEN WE NIET!”

 

Beste dorpsgenoten,
Het is alweer een poosje geleden dat we in een goed gevulde zaal “Concordia” bij elkaar waren. 
Op maandagavond 25 november 2019 voelden we als dorpsraad/regiegroep onder de aanwezigen een grote saamhorigheid om de mogelijkheden grondig te laten onderzoeken voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek en Groeningen.
Deze saamhorigheid werd bevestigd door een groot aantal mensen, die op deze avond ook nog eens schriftelijk hebben aangegeven iets in het geheel te willen betekenen. Niet alleen een positieve geluid maar ook de massaal opgestoken groene briefjes bij het stemmen over het indienen van een daarvoor benodigd onderzoeksbudget onderstreepten deze grote mate van eensgezindheid.

 

Wat is er vervolgens gebeurd?
De dorpsraad/regiegroep heeft de input van deze bewuste avond geïnventariseerd en verwerkt in een advies aan het college van de gemeente Boxmeer. Na het aanbieden van dit advies en een aanvullend gesprek daarover op het gemeentehuis, heeft de verantwoordelijk wethouder verzocht om de aanvraag voor het onderzoeksbudget nog verder te onderbouwen en te concretiseren. Dat is aansluitend door de regiegroep uitgevoerd via een zogenaamde “oplegger”. 

 

Wat is de situatie op dit moment
Het advies van de dorpsraad/regiegroep heeft echter geresulteerd in een collegevoorstel aan de gemeenteraad om het gevraagde “Onderzoeksbudget voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening Vierlingsbeek” af te wijzen. 
Helaas moeten we als dorpsraad/regiegroep constateren dat de inhoud van het collegevoorstel veelvuldig is gebaseerd op aannames, interpretaties en ogenschijnlijke gevoeligheden. Verder wordt de indruk gewekt dat er geen eensgezindheid is in Vierlingsbeek en Groeningen. 
Als dorpsraad/regiegroep zijn we van mening dat we ons hier als gemeenschap niet bij neer moeten leggen. Mocht dit onderzoeksbudget daadwerkelijk afgewezen worden (waar wij natuurlijk niet van uit gaan), dan wordt er ons inziens een duidelijk signaal vanuit een gemeenschap onder de mat geveegd en worden we als dorp(en) dus de komende 20 jaar “afgevinkt”. 

 

Met deze handelswijze gaat het college volgens ons ook totaal voorbij aan het begrip  “Kernendemocratie en burgerparticipatie”. Terwijl men tegelijkertijd pleit voor een nieuwe gemeente Land van Cuijk waar de verbinding met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de dorpen en wijken centraal staat om hen (nog meer) in hun kracht te laten komen. 

 

Op 11 juni 2020 gaat de gemeenteraad een beslissing nemen over het collegevoorstel tot afwijzing van ons verzoek naar een onderzoeksbudget.
DIT MOETEN WE TOCH NIET WILLEN?

 

Wat kunnen we (nu) nog doen?
De regiegroep sluit in de komende weken aan bij fractievergaderingen van alle politieke partijen van de gemeente Boxmeer om het gehele proces toe te lichten. Doel van deze gesprekken is om ons verhaal in het juiste perspectief te plaatsen. Daarbij gaan we ervan uit dat de gemeenteraad als geheel grote waarde hecht aan kernendemocratie en burgerparticipatie maar ook aan het verantwoord en met visie investeren van gemeenschapsgelden.

 

We hebben inmiddels intensief gesprekken gevoerd met onze lokale vertegenwoordigers in de gemeenteraad, de heren Jan Stoffelen (CDA) en Marc Oudenhoven (VDBLO). We hebben veel vertrouwen in hun invloed binnen hun partij. Ook gaan we nog inspreken tijdens de commissie-vergadering op 4 juni a.s. en de raadsvergadering op 11 juni a.s., waar het voorstel tot afwijzing voorligt.

 

Het doel
Ons doel blijft een onderzoek naar dé gemeenschapsvoorziening die het beste is voor Vierlingsbeek en Groeningen in de komende 20 jaar en mogelijk langer. Zonder gedegen onderzoek op basis van een samenhangende visie; behoeften; (on)mogelijkheden en exploitatiescenario’s van een gemeenschapsvoorziening voor alle inwoners, kun je hier nu geen enkele uitspraak over doen. Iedere investering met gemeenschaps-geld die nu zou worden gedaan, zonder een grondige oriëntatie te doen, is er eentje die het risico met zich meebrengt dat we over 5 jaar zeggen: “hadden we maar...”

 

SAMEN STAAN WE STERK !
Heeft u nog ideeën voor (ludieke) acties, die ons in het proces  de komende weken zouden kunnen helpen dan horen we dit uiteraard heel graag en liefst op korte termijn.

 

Dorpsraad/Regiegroep MFA
Vragen of ideeën? Bel of mail gerust met 06-54661197
MFAVierlingsbeek@gmail.com


De vorige en in de toekomst ook de volgende nieuwsflitsen over MFA vierlingsbeek zijn vinden op http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek/regiegroep-mfa/