MFA Vierlingsbeek

 

In 2019 is in opdracht van de dorpsraad een regiegroep ingesteld met de opdracht om een onderbouwd advies en plan van aanpak voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek aan te leveren.


De regiegroep MFA heeft, nadat zij een uitgebreide inventarisatie heeft gedaan onder toekomstig gebruikers en belanghebbenden, geadviseerd om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren om te achterhalen welk gebouw het meest geschikt is als MFA. 


In 2020 is dit haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de dorpsraad en onder begeleiding van de stuurgroep MFA uitgevoerd door onderzoeksbureau Laride. De conclusie van het onderzoek was dat de Laurentiuskerk het meeste toekomstperspectief biedt. Deze conclusie is door vele inwoners tijdens diverse klankbordsessies onderschreven. 


In oktober 2020 werd ook de Laurentiuskerk middels vele obligaties door de Stichting Laurentius Vierlingsbeek aangekocht. 


Op 1-4-2021 heeft de gemeenteraad Boxmeer het besluit genomen en de bereidheid uitgesproken tot medewerking aan een MFA op locatie Laurentiuskerk onder bepaalde voorwaarden. (zie link onder aan deze pagina)


In het voorjaar van 2021 worden alle toekomstige gebruikers van het MFA benaderd met de vraag om hun intentie uit te spreken het voornemen voor een MFA in de voormalige Laurentiuskerk te ondersteunen. (dit is o.a. een voorwaarde van het raadsbesluit) De dorpsraad neemt hierin samen met de kerngroep MFA (i.o.) de regie.

 

Vervolgens wordt de MFA-organisatie in een plan van aanpak uitgewerkt. Samen met alle toekomstige gebruikers en overige belanghebbenden en/of belangstellenden gaan we aan de slag om op een zorgvuldige, open, flexibele, creatieve en transparante wijze, het toekomstbestendige MFA verder te ontwikkelen daarbij rekening houdend met de wensen van de toekomstige gebruikers.


We werken samen verder aan een toekomstgericht MFA: DOOR en VOOR de inwoners!


Voor meer informatie kunt u terecht bij mfavierlingsbeek@gmail.com


Op deze pagina worden de nieuwsflitsen, etc. weergegeven waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. MFA Vierlingsbeek